In a restaurant

ENGLISH CZECH IPA (pronunciation)
Do you have an English menu? Máte menu v angličtině? /ma:te menu v angliʧɟiɲɛ/
Yes Ano /ano/
No Ne /ne/
Thank you Děkuji /‘ɟɛkuji/
Hello Dobrý den /‘dobɾiː dɛn/
Good bye Na shledanou /nɐ ‚sxlɛdanou/
The bill, please Účet, prosím /u: ʧɛt pɾosiːm/
Is this table reserved? Je tento stůl rezervovaný? /je tɛnto stu:l rɛzɛrvovani:/
May we reserve a table? Můžeme si rezervovat stůl? /mu:ʒɛmɛ si rɛzɛrvovat stu:l/
One beer, please Jedno pivo, prosím /jɛdno pivo pɾosiːm/

Interesting